องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
 
 
  คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง
   

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิ...

  เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทองครั้งแร...
   

วันที่ 4 มกราคม 2565  เวลา 13.00  น.นายสนอง  มะลัยขวัญ  นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์&...

  มอบถุงยังชีพให้กับคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระท...
   

กองสวัสดิการสังคม อบต.สระโพนทอง ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพให้กับคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระท...

  มอบถุงยังชีพให้กับคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระท...
   

กองสวัสดิการสังคม อบต.สระโพนทอง ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพให้กับคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระท...


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
 
 

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2553