องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
 
 

 

 

 


  รับชำระภาษีท้องถิ่นโดยออกใบเสร็จผ่านระบบบัญชีคอมพิ...
   

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง ได้รับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย...

  รนณรงค์ ไฟป่า..ก่อให้เกิดหมอกควัน ทำลายชีวิตทำลายส...
   
  โครงการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ ปี 61...
    กิจกรรมส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ สถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลสระโพนทอง ปี 2561
  การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวัน...
   

ด้วยอำเภอเกษตรสมบูรณ์ กำหนดจัดพิธีฯ ดังนี้ ๑ช่วงเช้าประกอบด้วย(๑)กิจกรรมทำบุญตักบาตร( ๒) กิจกร...

 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
 
 

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2553