องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
 
 
  ประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตประพฤติม...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง  ได้จัดทำกิจกรรมอบรมให้ความรู้การต่อต้านการทุจริตพฤติมิชอบ ปร...

  โครงการส่งเสริมและสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ ปี 63
    ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง จัดโครงการส่งเสริมและสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ ประจำปีงบประมาณ 2563...
  โครงการเพิ่มประสิทธฺิภาพในการจัดเก็บรายได้
   
  กิจกรรมถวายพระเกียรติเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนพรร...
    องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง ร่วมกับจิตอาสา ร่วมใจกันทำกิจกรรมเป็นการถวายพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้...

 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
 
 

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2553