องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
สมาชิกสภา อบต.
นายพิทักพงษ์  ผัดวิเศษ


ประธานสภา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

นายสมศักดิ์  ภิญโญยาง

รองประธานสภา อบต.
นางทรัพย์  งามชัยภูมิ

เลขานุการสภา อบต.
นายอุทิศ  ดลประสิทธิ์
นายฤทธิ์เดช  คำชัย
นายสังวาล  ดวงแก้ว
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 บ้านโนนฆ้อง
- ว่าง -
นายมนูญ  จันทราษี
นางหนูภักดิ์  มูลติมา
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 บ้านโนนฆ้อง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3 บ้านพันลำ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3 บ้านพันลำ
นายถวิล  ไตรนพ
นายสำรอง เสนาหมื่น
นายหนูแดง  หมู่หาญ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 บ้านสระโพนทอง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5 บ้านส้มกบ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5 บ้านส้มกบ
นายสมชาย  วันวินัย
นางศรีนวล  ขจัดพาล
นายอาชีพ  ฦาชา
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6 บ้านโนนโก
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 บ้านหนองคู
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 บ้านหนองคู
นางวรรณิกา  ครองไข่น้ำ
นายขุน ดาบพรวน
นายเช่า ชัยเพ็ง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8 บ้านพีพวย
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8 บ้านพีพวย
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9 บ้านโนนมะเยา
นายทองคูณ  วงศ์ลา
นายอุไล  สิงห์โครต
นายประยูร  ฤทธิ์ประทีป
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9 บ้านโนนมะเยา
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10 บ้านส้มกบ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10 บ้านส้มกบ
นายสุพรรณ  พิบูลย์สังข์
นายบุญกอง สระบัว
นางฉวาง  งามเขียว
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11 บ้านโนนทัน
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11 บ้านโนนทัน
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12 บ้านโนนส้มโฮง


นางหยาด  ปลัดสังข์

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12 บ้านโนนส้มโฮง