องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2553

สมาชิกสภา อบต.

 
 
นายพิทักพงษ์  ผัดวิเศษ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นายสมศักดิ์  ภิญโญยาง
นางทรัพย์ งามชัยภูมิ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายฤทธิเดช  คำชัย
นายอุทิศ ดลประสิทธิ์
นายสังวาลย์  ดวงแก้ว
นายธวัช  ฦาชา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
 
นางหนูภักดิ์  มูลติมา
นายมนูญ จันทราษี
นายถวิล  ไตรนพ
นายพิทักพงษ์ ผัดวิเศษ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
 
นายหนูแดง  หมู่หาญ
นายสำรอง เสนาหมื่น
นายสมชาย  วันวินัย
นายสมศักดิ์ ภิญโญยาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
 
นายอาชีพ  ฦาชา
นางศรีนวล ขจัดพาล
นางวรรณิภา ครองไข่น้ำ
นายขุน  ดาบพรวน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
 
 
นายทองคูณ วงศ์ษา
นายเช่า ชัยเพ็ง
นายประยูร ฤทธิ์ประทีป
นายอุไล สิงห์โคตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
นายสุพรรณ  พิบูลย์สังข์
นายบุญกอง  บัวสระ
นายฉวาง  งามเขียว
นางหยาด ปลัดสังข์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12