องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมคณะกรรกมารช่วยเหลือประชาชน ปี 2565 [ 17 มี.ค. 2565 ]7
2 รายงานการประชุมคณะพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น [ 7 มี.ค. 2565 ]10
3 รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 7 มี.ค. 2565 ]8
4 โครงการประชุมประชาคมตำบล [ 7 พ.ค. 2564 ]66
5 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารให้ความร่วมมือในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน [ 30 เม.ย. 2564 ]68
6 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น [ 9 เม.ย. 2564 ]67
7 ภาพการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย [ 9 เม.ย. 2564 ]67
8 ถาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล [ 2 เม.ย. 2564 ]70
9 คำสั่งจัดตั้้งศูนย์ช่วยเหลือและแต่งตั้้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ [ 5 ต.ค. 2563 ]67
10 คำสั่งที่ 472/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง [ 21 พ.ย. 2561 ]68
11 คำสั่งที่425/2561 เรื่อง แต่่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง [ 9 ต.ค. 2561 ]68
12 คำสั่ง ที่ 418/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง [ 4 ต.ค. 2561 ]68