องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2553

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

 
 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
          เป้าหมาย

 

                    พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
 
          แนวทางการพัฒนา

 

  1.1 ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน  สะพาน  ทางเท้า  วางท่อระบายน้ำและร่องระบายน้ำ
  1.2 ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตร
  1.3 ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
  1.4 บริการสาธารณที่ประชาชนพึงได้รับ
 
2. ยุทธศาสตร์การลดปัญหาความยากจน
 
          เป้าหมาย
 

                    เป็นการดำเนินมาตรการทางเศรษฐกิจที่เอื้ออาทรต่อคนจน พร้อมทั้งเพิ่มโอกาสการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างศักยภาพให้คนจนเข้มแข็ง  มีภูมิคุ้มกัน  สามารถพึ่งตนเองได้  เพื่อลดสัดส่วนคนยากจนของประเทศให้อยู่ในระดับไม่เกินร้อยละ 12 ของประชากรทั้งหมด

 
          แนวทางการพัฒนา
 
  2.1 ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการจำหน่ายสำหรับสินค้าการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
  2.2 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
  2.3 สร้างและพัฒนาระบบสหกรณ์ชุมชนให้เป็นฐานรากในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
  2.4 ส่งเสริมให้คนยากจนมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งและมีที่ดินทำกิน
 
3. ยุทธศาสตร์การเพิ่มผลิตภาพมูลค่าทางการเกษตรและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 

          เป้าหมาย

 

                    เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของชุมชน ครอบครัวและท้องถิ่น  โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร  การพัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายตลาดไปสู่ตลาดกลางได้

 

          แนวทางการพัฒนา

 
  3.1

ส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย์  ที่มีการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ

  3.2 พัฒนาระบบชลประทานและแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะการผลิตของภาคเกษตร
  3.3 พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร
  3.4 การส่งเสริมอาชีพ
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน  สังคมและการยกระดับคุณภาพชีวิต

 

          เป้าหมาย

 

                    เพื่อเพิ่มทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ  ด้านการศึกษา  สุขภาพอนามัย  สวัสดิการและสังคมให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้   ตลอดจนเพิ่มความเข้มแข็งให้กับชุมชนให้เกิดการมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองน่าอยู่  ชุมชนน่าอยู่  โดยประชาชนมีส่วน

 

          แนวทางการพัฒนา

 
  4.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
  4.2 สร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวและชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองสมาชิกทุกช่วงวัยให้ปลอดภัย ปลอดยาเสพติด  และปลอดอบายมุข
  4.3

อนุรักษ์และสืบสานการศาสนา ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี

  4.4 สร้างสุขภาวะและการออกกำลังกายของประชากรทุกกลุ่มอายุให้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงรวมทั้งลด ละ เลิก พฤติกรรมที่กลุ่มเสี่ยงต่อสุขภาพ
  4.5 ส่งเสริมด้านสวัสดิ์การของประชากรในชุมชน ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่เด็ก  สตรี คนชรา ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ยากไร้  และผู้ด้อยโอกาส  ในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  4.6 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว
 

          เป้าหมาย

 

                    ให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยการผลิตเพื่อสนองความต้องการในการบริโภค การใช้ประโยชน์กับการอนุรักษ์และการทดแทนอย่างเหมาะสม  เช่น ที่ดิน  ป่าไม้ แหล่งน้ำ  รวมไปถึงการควบคุมมลพิษจากขยะ  ฝุ่นละออง  ก๊าซ  กลิ่นและเสียง  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

 

          แนวทางการพัฒนา

 
  5.1 สร้างจิตสำนึกและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำและทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด
  5.2 สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
  5.3 ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษจากขยะ โดยการมีส่วนรวมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
  5.4 พัฒนาแหล่งน้ำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีการบริหารจัดการโดยชุมชนท้องถิ่น
 

6. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 

          เป้าหมาย

 

                    เป็นการสร้างระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ  มีขนาดและโครงสร้างที่เหมาะสม  ท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการจัดเก็บรายได้สูงขึ้น และมีระบบสนับสนุนการกระจายอำนาจให้โปร่งใส  มีระบบตรวจสอบด้วยการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็ง  เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ประพฤติมิชอบเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง

 

          แนวทางการพัฒนา

 
  6.1 ปรับปรุงรูปแบบการทำงาน  มาตรฐานการทำงาน  อำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น ใช้ระบบบริการอิเล็คทรอนิกส์ (E-service)
  6.2 พัฒนากฎระเบียบให้เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  การเมืองการปกครองท้องถิ่นและเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของเกษตรกรและรัฐวิสาหกิจชุมชน
  6.3 สร้างทัศนคติ ค่านิยมในด้านความซื่อสัตย์สุจริต ในการทำงานให้แก่บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีข้อมูลข่าวสารให้บริการประชาชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ให้เกิดระบบที่ดี   โปร่งใส ไร้ทุจริต
  6.4 พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  6.5 ปรับปรุงระบบการควบคุมการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ