องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
สภาพทั่วไป

 
 
ข้อมูลทั่วไป

          ทำเลที่ตั้งตำบล 

 
                    ตำบลสระโพนทอง 1 ใน 11 ตำบลในเขตอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง  ส่วน คือ ตำบลบ้านยาง, ตำบลบ้านหัน, ตำบลโนนกอก และตำบลบ้านบัว ดังนี้
 
  ทิศเหนือ จรด ตำบลบ้านยาง
  ทิศตะวันออก จรด ภูแลนคา
  ทิศตะวันตก จรด ตำบลบ้านบัวและตำบลบ้านยาง
  ทิศใต้ จรด ตำบลโนนกอก
 
                    โดยตำบลสระโพนทองอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ประมาณ 2 กิโลเมตร    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 บ้านส้มกบ  ห่างจากที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ประมาณ 7 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดชัยภูมิ ประมาณ 100 กิโลเมตร
 

          เขตปกครอง   รวม 12 หมู่บ้าน คือ

 
  หมู่ที่ 1    บ้านโพธิ์ ผู้ปกครอง นายบรรจง ฦาชา

กำนัน

  หมู่ที่ 2   บ้านโนนฆ้อง ผู้ปกครอง นายธนากรณ์ สิงห์ลา

ผู้ใหญ่บ้าน

  หมู่ที่ 3    บ้านพันลำ ผู้ปกครอง นายรุ่งรัตน์ ปลัดสังข์

ผู้ใหญ่บ้าน

  หมู่ที่ 4    บ้านสระโพนทอง   ผู้ปกครอง นายเสถียร ธงทอง ผู้ใหญ่บ้าน
  หมู่ที่ 5       บ้านส้มกบ   ผู้ปกครอง นายไพโรจน์ ฦาชา

ผู้ใหญ่บ้าน

  หมู่ที่ 6        บ้านโนนโก    ผู้ปกครอง นายสมศักดิ์  แจ้งคำ

ผู้ใหญ่บ้าน

  หมู่ที่ 7             บ้านหนองคู    ผู้ปกครอง นายเกียรติศักดิ์ บุราณ

ผู้ใหญ่บ้าน

  หมู่ที่ 8  บ้านพีพวย   ผู้ปกครอง นายเสงี่ยม ค้ำยาง

ผู้ใหญ่บ้าน

  หมู่ที่ 9       บ้านโนนมะเยา     ผู้ปกครอง นางสมใจ ผ่ายเพีย

ผู้ใหญ่บ้าน

  หมู่ที่ 10   บ้านส้มกบ     ผู้ปกครอง นายสมชาติ ฦาชา

ผู้ใหญ่บ้าน

  หมู่ที่ 11           บ้านโนนทัน    ผู้ปกครอง นายสมัย กาฬกายแก้ว

ผู้ใหญ่บ้าน

  หมู่ที่ 12      บ้านโนนส้มโฮง    ผู้ปกครอง นายเทพพร  งามเขียว 

ผู้ใหญ่บ้าน

 

          เนื้อที่    

 

                    ตำบลบ้านสระโพนทอง   มีพื้นที่  54  ตารางกิโลเมตร  หรือ    ประมาณ 33,750 ไร่ มีคลองชลประทานตัดผ่าน สามารถใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรได้แต่เป็นบางส่วน สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินเหนียวผสมทราย

 

          ประชากร

 

                    จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร  จากข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์ของอำเภอ  ณ  เดือน มิถุนายน  2556  ของตำบลสระโพนทอง  มีจำนวนทั้งสิ้น  8,293  คน  จำแนกเป็นชาย  4,118 คน  หญิง  4,175  คน  และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  2,049 ครัวเรือน   ซึ่งจะดูได้จากตารางเปรียบเทียบ

 
จำนวนครัวเรือนของประชากรตำบลสระโพนทอง

ข้อมูล     ณ    เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.  2556