องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2553

กองการศึกษาและวัฒนธรรม

 
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
นางสาวสุนันท์ เป้ดทิพย์
หัวหน้าศูนย์ศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก
 
 
นางยุพิน โกศล นางโสภา แจ้งคำ นางนิจญา ท้าวพรม
ครูผู้ดูแลเด็ก  ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก
 
นางอรวรา  คชลัย
นางสุชาดา  ประโยชน์มี นางสาวกัญญพัชร อุดมบัว
ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
 
จ.ส.อ.หญิงทัศณียา แถวไธงสง
นางลักขณา พรมเมือง
นางเพชรมณี งามภูเขียว
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 
   
นายอรรถพล  อุดมบัว
นางสาวอริสา  เผยศิริ 
นางสาวศิริพร  สวัสดิ์ศรี
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
 
นางฉัตรชฎาภรณ์  แป๊ะโคกสูง นางสาวอัญชลี  ภิญโญดม
นางนภัสรา  โสส้มกบ
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
คนงานทั่วไป
 
 
 
 
นายกฤษรักษ์ คงนาวัง
นางสาวสุภาพร ทองพันลำ
นางสาวขนิษฐา  ฦาชา
ผู้ดูแลเด็ก
 ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
 
นายเพ่งพิศ   ฦาชา
 ยาม