องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
กองการศึกษาและวัฒนธรรม

 
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
นางสาวสุนันท์ เป้ดทิพย์
หัวหน้าศูนย์ศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก
โทร.093-3284291
 
 
นางยุพิน โกศล นางโสภา แจ้งคำ นางนิจญา ท้าวพรม
ครูผู้ดูแลเด็ก  ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร.087-9600433 โทร.085-9298474 โทร.091-8678660
 
นางอรวรา  คชลัย
นางสุชาดา  ประโยชน์มี นางสาวกัญญพัชร อุดมบัว
ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
โทร.093-3427616

 
จ.ส.อ.หญิงทัศณียา แถวไธงสง
นางลักขณา พรมเมือง
นางเพชรมณี งามภูเขียว
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร.062-9943034 โทร.088-5819272 โทร.093-3959228
 
   
นายอรรถพล  อุดมบัว
นางสาวอริสา  เผยศิริ 
นางสาวคุณัญญา  สวัสดิ์ศรี
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก
โทร.099-8566211 โทร.093-4861992 โทร.061-1911748
 
 
 
 
นางฉัตรปวีณ์  แป๊ะโคกสูง นางสาวอัญชลี  ภิญโญดม
นางนภัสรา  โสส้มกบ
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
คนงานทั่วไป
โทร.084-9221986 โทร.099-5436531 โทร.093-5076632
 
 
 
 
-ว่าง-
นางสาวสุภาพร นามสูงเนิน
นางสาวขนิษฐา  ฦาชา
ผู้ดูแลเด็ก
 ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก

โทร.084-4600583 โทร.061-0500850
 
 
 
 

นายเพ่งพิศ   ฦาชา


 ยาม


โทร.086-2500173