องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำขอตรวจค้นเอกสาร /รับรองสำเนาเอกสาร/ใบแทน [ 18 มี.ค. 2565 ]76
2 แบบค าขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ............... [ 18 ก.พ. 2565 ]72
3 แบบค าร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ ............ [ 18 ก.พ. 2565 ]89
4 แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย [ 18 ก.พ. 2565 ]72
5 แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนการขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส [ 18 ก.พ. 2565 ]80
6 แบบฟอร์มคำร้องทุกข์ [ 18 ก.พ. 2565 ]83
7 แบบค าร้องขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน [ 18 ก.พ. 2565 ]82
8 เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (แบบ ทพ.) [ 18 ก.พ. 2565 ]82
9 แบบฟอร์มจดทะเบียนพาณิชย์ [ 18 ก.พ. 2565 ]78
10 แบบคำร้องขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน [ 16 ธ.ค. 2562 ]156
11 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร(แบบ ข.1) [ 16 ธ.ค. 2562 ]157
12 แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป [ 9 ธ.ค. 2562 ]164
13 แบบฟอร์มคำร้องทุกข์ [ 9 ธ.ค. 2562 ]162
14 เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์/อิเล็กทรอนิกส์ (แบบ ทพ.) [ 9 ธ.ค. 2562 ]157
15 แบบฟอร์มจดทะเบียนพาณิชย์ [ 9 ธ.ค. 2562 ]165
16 คำขอตรวจค้นเอกสาร/รับรองสำเนาเอกสาร/ใบแทน [ 9 ธ.ค. 2562 ]162