องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 14 ก.พ. 2566 ]4
2 การวิเคราะห์ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 7 ก.พ. 2566 ]7
3 คำสั่ง อบต.สระโพนทอง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิืนงานของหน่วยงานรัฐ ITA 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]3
4 คำสั่ง อบต.สระโพนทอง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิืนงานของหน่วยงานรัฐ ITA 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]5
5 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความดปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 23 ส.ค. 2564 ]75
6 ประกาศ เรื่อง มาตรการในการส้รางจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 ส.ค. 2564 ]59
7 ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 12 ม.ค. 2564 ]141
8 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 12 ม.ค. 2564 ]146
9 รายงานการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานรัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]139
10 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 9 ต.ค. 2563 ]142
11 ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 9 ต.ค. 2563 ]139
12 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 9 ต.ค. 2563 ]141
13 ประกาศมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใส [ 9 ต.ค. 2563 ]140
14 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 9 ต.ค. 2563 ]139
15 ประกาศมาตรการจัดการกรณีที่ตรวจพบการทุจริต [ 9 ต.ค. 2563 ]141