องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความดปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 23 ส.ค. 2564 ]58
2 ประกาศ เรื่อง มาตรการในการส้รางจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 ส.ค. 2564 ]42
3 ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 12 ม.ค. 2564 ]123
4 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 12 ม.ค. 2564 ]128
5 รายงานการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานรัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]122
6 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 9 ต.ค. 2563 ]124
7 ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 9 ต.ค. 2563 ]123
8 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 9 ต.ค. 2563 ]123
9 ประกาศมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใส [ 9 ต.ค. 2563 ]122
10 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 9 ต.ค. 2563 ]121
11 ประกาศมาตรการจัดการกรณีที่ตรวจพบการทุจริต [ 9 ต.ค. 2563 ]125