โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566

  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดทำโครงการส่งเสริมให้ความรู้ประชาชน ในการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

   ”อำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ “ ตามโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

  คณะผู้บริหาร อบต.สระโพนทอง ร่วมงานกิจกรรมงานพระไกรสิงหนาท ประจำปี 2566

  งานพระไกรสิงหนาท ประจำปี 2566

  คณะผู้บริหาร อบต.สระโพนทองนำทีมลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยม แหล่งการเรียนรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา” หรือเศรษฐกิจพอเพียง ที่บ้านส้มกบ หมู่ที่ 10