วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ โดยวิธีคัดเลือก
13  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต ลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกทับผิวจราจรเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.117-19 สายบ้านหนองคูหมู่ที่ 7 สายที่ 7 ตำบลสระโพนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูทางเข้าออกโรงจอดรถจุดบริการประชาชนตำบลสระโพนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านสระโพนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ 12 บ้านโนนส้มโฮง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
จ้างสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชลประทาน หมู่ที่ 6 บ้านโนนโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง