วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
จ้างจัดทำป้ายโครงการและป้ายถือเดี่ยวในโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการในโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่และตกแต่งรถแห่เทียนพรรษาในโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
จ้างเหมาเครื่องเสียงเวทีกลางและขบวนแห่ในโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุในการอบรมและอื่นๆ ในโครงการอบรมและเพิ่มศักยภาพคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลสระโพนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
ซื้อหมึก 85 a โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
จ้างเหมารถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระโพนทอง (คันที่ 1) ประจำเดือนกรกฎาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
ซื้อหมึก Sumsung 2885 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง