วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 117-007 สายบ้านส้มกบ หมู่ที่ 5 -ตำบลบ้านบัว ช่วงที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  พ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.117-009 สายบ้านสระโพนทอง หมู่ที่ 4 -บ้านพันลำ หมู่ที่ 3 ตำบลสระโพนทอง ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านส้มกบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.117-009 สายบ้านสระโพนทอง หมู่ที่ 4 -บ้านพันลำ หมู่ที่ 3 ตำบลสระโพนทอง ระยะที่ 2
22  พ.ค. 2562
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 117-007 สายบ้านส้มกบ หมู่ที่ 5 -ตำบลบ้านบัว ช่วงที่ 2
17  พ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านพีพวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นา นางยุพิน ขจรสืบ ถึงป่าช้าบ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ 2 บ้านโนนฆ้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการก่อสร้างฝายมีชีวิต ตำบลสระโพนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน