วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ย. 2561
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร irc สีดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างเหมารถรับส่งนักเรียนศูนย์พััฒนาเด็กเล็กตำบลสระโพนทอง (คันที่ 1) เดือนพฤศจิกายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เดือน ต.ค 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้กับโรงเรียน 5 โรงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระโพนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างโครงการจ้างวิจัยเพื่อสำรวจความพึงพอใจผู้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
โครงการจ้างวิจัยเพื่อสำรวจความพึงพอใจผู้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง
19  ก.ย. 2561
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ก.ย. 2561
จ้างเปลี่ยนคอมแอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรปูพาราแอสฟัลท์ คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 117-002 สายทางบ้านส้มกบ -อ่างเก็บน้ำช่องพันลำ
18  ก.ย. 2561
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรปูพาราแอสฟัลท์ คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 117-012 สายบ้านสระโพนทอง