วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มิ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๑๑๗ - ๐๐๒ สายบ้านสระโพนทอง - อ่างเก็บน้ำช่องพันลำ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านสระโพนทอง ตำบลสระโพนทอง
25  พ.ค. 2566
จ้างค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
จ้างป้ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขนาด ๒ x ๓ ตารางเมตร ๆ ละ ๑๕๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
ซื้อโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เวชภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
จ้างรถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระโพนทอง (คันที่ 2) เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
จ้างรถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระโพนทอง (คันที่ 1) เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
จ้างป้ายประกาศการชำระภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
จ้างป้ายภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัส 416-56-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง