วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ม.ค. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัวให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องเสียงและเวทีพร้อมค่าจัดสถานที่ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์และวัสดุที่จำเป็นอื่นๆสำหรับใช้เล่นกิจกรรมในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
ซื้อขนม ของขวัญ ของรางวัล สำหรับเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับรับรองผู้เข้าร่วมพิธีเปิด-ปิดและผู้เข้าร่วมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2562
จ้างประกอบอาหาร วันที่ 6 มกราคม 2562 จำนวน 61 คนๆละ 100 บาท จำนวน 1 มื้อ เป็นเงิน 6100 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2562
จ้างเหมารถดดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โครงการอบรมศึกาาดูงานนอกสถานที่เพื่อส่งเสริมศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2562
จ้างรถตู้ ตามโครงการอบรมและศึกาาดูงานนอกสถานที่เพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารส่วนการจัดการของค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง