วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นลำห้วยพันลำ (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านสระโพนทอง ตำบลสระโพนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.117-010 สายบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1-อ่างเก็บน้ำคำอีหูด หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ ตำบลสระโพนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนส้มโฮง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
จ้างโครงการแก้ไขน้ำเสียท่วมขังภายในชุมชน หมู่ที่ ๑๐ บ้านส้มกบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
จ้างโครงการแก้ไขปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านพีพวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโนนโก จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านพีพวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายสีดำ ชมพู เหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
จ้างโครงการแก้ไขปัญหาน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านส้มกบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านส้มกบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง