วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มี.ค. 2562
ซื้อค่าวัสดุไฟฟ้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,4,5,6,7และหมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้อสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อถ้วยรางวัลและวัสดุอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 3640 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรปูพาราแอสฟัลต์คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.117-009 สายบ้านสระโพนทอง หมู่ที่ 4 - บ้านพันลำ ตำบลสระโพนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เดือน มี.ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรปูพาราแอสฟัลต์คอนกรีตผิวจราจรเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.117-007 สายบ้านส้มกบหมู่ที่ 5 - ตำบลบ้านบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  มี.ค. 2562
จ้างค่าซ่อมแซมรถน้ำ อบตสระโพนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ รุ่น Sumsung 116 l โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
จ้างรถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระโพนทอง (คันที่ 1) เดือนมีนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง