วันที่
ชื่อเรื่อง
11  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
1  พ.ค. 2561
จ้างซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบประปาภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2561
จ้างเหมารถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระโพนทอง (คันที่ 1) วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระโพนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน ตำบลสระโพนทอง หมู่ 6 บ้านโนนโก , หมู่ 11 บ้านโนนทัน และหมู่ 12 บ้านโนนส้มโฮง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2561
วัสดุเพื่อดำเนินการโครงการชาวตำบลสระโพนทองทุกภาคส่วนร่วมใจสร้างฝายถวายพ่อ
11  เม.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน ตำบลสระโพนทอง หมู่6 บ้านโนนโก, หมู่11 บ้านโนนทัน และหมู่12 บ้านโนนส้มโฮง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง