วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2561
โครงการจ้างวิจัยเพื่อสำรวจความพึงพอใจผู้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง
19  ก.ย. 2561
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ก.ย. 2561
จ้างเปลี่ยนคอมแอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรปูพาราแอสฟัลท์ คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 117-002 สายทางบ้านส้มกบ -อ่างเก็บน้ำช่องพันลำ
18  ก.ย. 2561
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรปูพาราแอสฟัลท์ คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 117-012 สายบ้านสระโพนทอง
18  ก.ย. 2561
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านโนนมะเยา
17  ก.ย. 2561
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง
12  ก.ย. 2561
ซื้องานบ้านงานครัวสำนักงาน เดือน ก.ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระโพนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง