องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
สภาพทางสังคม

 
 
สภาพทางสังคม
 
          การศึกษา
 

                    ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง      มีโรงเรียนในพื้นที่ระดับประถมศึกษา
จำนวน 5โรงเรียน คือโรงเรียนบ้านโพธิ์  โรงเรียนสระโพนทอง โรงเรียนบ้านหนองคู โรงเรียนบ้านส้มกบ และโรงเรียนบ้านพีพวย  

 

          ระดับการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ จำนวน 2 ศูนย์ ดังนี้

 
  1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนโก   ตั้งอยู่ที่วัดทุ่งสว่างโนนโก หมู่ที่ 6
  2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณาราม  ตั้งอยู่ที่วัดขามเทศ     หมู่ที่ 10
           
          การศาสนา
 
                    ประชาชนในตำบลสระโพนทอง จะนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน 12 แห่ง คือ
 
  1.  วัดสามัคคีวราราม  ตั้งอยู่ที่    บ้านโพธิ์          หมู่ที่ 1
  2. วัดโนนฆ้องมังคลาราม ตั้งอยู่ที่    บ้านโนนฆ้อง   หมู่ที่ 2
  3. วัดเทวฤทธิ์สุมังคลาราม ตั้งอยู่ที่    บ้านพันลำ          หมู่ที่ 3
  4.   วัดสุวรรณาราม ตั้งอยู่ที่    บ้านสระโพนทอง  หมู่ที่ 4
  5.   วัดป่าสุวรรณาคูหา ตั้งอยู่ที่    บ้านส้มกบ          หมู่ที่ 5
  6. วัดทุ่งสว่างโนนโก  ตั้งอยู่ที่    บ้านโนนโก         หมู่ที่ 6
  7.  วัดหนองคูคำ ตั้งอยู่ที่    บ้านหนองคู        หมู่ที่ 7
  8.   วัดโนนตะโก ตั้งอยู่ที่    บ้านพีพวย         หมู่ที่ 8
  9.    วัดโนนมะเยา  ตั้งอยู่ที่    บ้านโนนมะเยา    หมู่ที่ 9
  10.   วัดขามเทศ ตั้งอยู่ที่    บ้านส้มกบ          หมู่ที่ 10
  11.     วัดโนนทัน  ตั้งอยู่ที่    บ้านโนนทัน        หมู่ที่ 11
  12.  วัดโนนสะอาด  ตั้งอยู่ที่    บ้านโนนส้มโฮง    หมู่ที่ 12
 

          การสาธารณสุข

 

                    ตำบลสระโพนทอง  มีสถานีอนามัยประจำตำบล  2   แห่ง    คือ สถานีอนามัยสระโพนทอง    ตั้งอยู่ที่   บ้านสระโพนทอง  หมู่ที่ 4   และสถานีอนามัยบ้านส้มกบ หมู่ที่ 5  โดยมีบุคลากร  ดังนี้

 
  1. นางอนงค์ ดลประสิทธิ์      หัวหน้าสถานีอนามัยสระโพนทอง
  2. นางอรวรรณ จินดามาตย์     หัวหน้าสถานีอนามัยบ้านส้มกบ