องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2553

กองช่าง

 
นายจิราวัฒน์ โคตรมา
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
-ว่าง-  ว่าง
นายช่างโยธา  นายช่างเขียนแบบ
   
นายภาณุพงศ์ โคตรโสดา  นางพิมลรัตน์ ผัดวิเศษ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ