องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
กองช่าง

 
นายจิราวัฒน์ โคตรมา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.062-1862813
 
-ว่าง-  ว่าง
นายช่างโยธา  นายช่างเขียนแบบ
   
นายภาณุพงศ์ โคตรโสดา  นางพิมลรัตน์ ผัดวิเศษ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร.062-3713675 โทร.093-5227144