องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

 
 
 
“ สระโพนทองตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
สุขภาพอนามัยดี มีบริการสาธารณะ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ มีภูมิทัศน์สวยงาม
วัฒนธรรมล้ำค่า เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน ”