องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2553

กองสวัสดิการและสังคม

 
นายรัฐพล อุดมบัว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
 
นายศุภพงษ์ ยศรุ่งเรือง
นักพัฒนาชุมขนปฎิบัติการ
 

นายอิสราพงษ์  ภิญโญยาง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน