องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2553

สาส์นจากนายก อบต.

ถึงประชาชนตำบลสระโพนทองที่เคารพทุกท่านจากการดำเนินงานตามนโยบายในการบริหารพัฒนาตำบลสระโพนทองตามงบประมาณประจำปีของทุกปีที่ทางคณะผู้บริหารได้ดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนด ซึ่งดิฉันตัวแทนฝ่ายบริหารก็ได้ดำเนินงานภายในปีงบประมาณตามแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน  ระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง  พร้อมกับผู้นำชุมชน  ซึ่งฝ่ายบริหารเล็งเห็นและรับฟังแนวคิดร่วมสร้างสรรคในชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน  ซึ่งปัญหาต่าง  ๆ  ในแต่ละหมู่บ้านอาจจะแตกต่างกัน  ซึ่งดิฉันก็ได้จัดสรรงบประมาณพัฒนาหมู่บ้านและตำบลอย่างทั่วถึง  และสอดส่องดูแลพี่น้องประชาชนให้ได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดี ดิฉันคิดว่าการบริหารงานตามนโยบายของทางฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทองน่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและประชาชนชาวตำบลสระโพนทองของเราคะ

                                                                                                                           บุญน้อม  ลิ้มกุล

                                                                                                                       (นางบุญน้อม  ลิ้มกุล)

                                                                                                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง