องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงาานเบี้ยยังชีพ [ 21 มี.ค. 2565 ]77
2 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 ก.พ. 2565 ]84
3 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 5 เม.ย. 2564 ]158
4 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 5 เม.ย. 2564 ]159
5 คู่มือการปฏิบัติงานทางวินัย [ 31 มี.ค. 2564 ]185
6 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 31 มี.ค. 2564 ]158
7 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2564 ]174
8 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 31 มี.ค. 2564 ]153
9 คู่มือการเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบล (ในระดับควบและนอกระดับควบ) [ 31 มี.ค. 2564 ]151
10 ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน "พัสดุ" [ 31 มี.ค. 2564 ]158
11 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 31 มี.ค. 2564 ]160
12 ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ [ 31 มี.ค. 2564 ]154
13 คู่มืองานธุรการ [ 31 มี.ค. 2564 ]171
14 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ [ 2 ต.ค. 2563 ]177
15 แผ่นพับประชาสัมพันธ์คุณสมบัติการรับเงินเด็กแรกเกิด [ 2 ต.ค. 2563 ]150
16 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียน/ร้องทุกข์/เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ต.ค. 2560 ]146