องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 5 เม.ย. 2564 ]10
2 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 5 เม.ย. 2564 ]12
3 คู่มือการปฏิบัติงานทางวินัย [ 31 มี.ค. 2564 ]12
4 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 31 มี.ค. 2564 ]12
5 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2564 ]12
6 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 31 มี.ค. 2564 ]12
7 คู่มือการเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบล (ในระดับควบและนอกระดับควบ) [ 31 มี.ค. 2564 ]9
8 ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน "พัสดุ" [ 31 มี.ค. 2564 ]12
9 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 31 มี.ค. 2564 ]13
10 ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ [ 31 มี.ค. 2564 ]14
11 คู่มืองานธุรการ [ 31 มี.ค. 2564 ]13
12 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ [ 2 ต.ค. 2563 ]12
13 แผ่นพับประชาสัมพันธ์คุณสมบัติการรับเงินเด็กแรกเกิด [ 2 ต.ค. 2563 ]11
14 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียน/ร้องทุกข์/เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ต.ค. 2560 ]1