องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
กองสาธารณสุข ฯ

 
- รอบันทึกข้อมูล -
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ
 
 
 
  นางสาวอัจฉาพร คำเพ็ง  
 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ
 

โทร.090-3735083