องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
นางทรัพย์ งามชัยภูมิ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.081-8725871
 

นางขวัญนภา ทองกระจ่าง
นางประวัติ หอมวงศ์
นายจิราวัฒน์ โคตรมา
หัวหน้าสำนักงานปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.093-4154554 โทร.086-2659703 โทร.062-1862813
 
-ว่าง-
-ว่าง-
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ