องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2553

หัวหน้าส่วนราชการ

 
นางทรัพย์ งามชัยภูมิ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 

นางขวัญนภา ทองกระจ่าง
นางประวัติ หอมวงศ์
นายจิราวัฒน์ โคตรมา
หัวหน้าสำนักงานปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
-ว่าง-
 นายรัฐพล อุดมบัว
- รอบันทึกข้อมูล -
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ