องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2553

กองคลัง

 
นางประวัติ หอมวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางสาวธนัชชา  สมดี
นางศิริพร   แสงฝ้าย
นางสาวณภัสชญา เฮ้ากอก
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ
นางสาวสุขนิรัน สายเสมา
นางสาวจิตติมา คำภาสุข นางสาวพัชรีพร  เก่งกว่าสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
พนักงานจ้างตามภาระกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี