องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2553

สำนักงานปลัด

 
นางทรัพย์ งามชัยภูมิ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 

นางขวัญนภา  ทองกระจ่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
 
นางปุณยนุช  แวงยางนอก นางอัมพร  สวัสดิ์ศรี นางกองการณ์ อุดมบัว นายธรรมนูญ ชนิลกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติการ
 
นายกฤชพล แก้วส่อง
นายประยูร  รวยทุน
นายปรีชา  แท่นไทสงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 

 

นายวิทยา หาญแท้

นายชิติพงษ์  ชูโพธิ์

นายธีรวุฒิ ฦาชา
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ พนักงานขับรถกระเช้า พนักงานขับรถกระเช้า

 


 

นายคนอง นุชภิเรนท์
นายประดล  บัวสระ นายนาด  คุฑวงษ์
พนักงานประจำรถยนต์บรรทุกน้ำ พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ ยาม


นางปวริศา  สัจจะสังข์ นางสาวทยิดา แสนกุดเลาะ
นางฉวีวรรณ  โกฏหอม
แม่บ้าน พนักงานจ้างทั่วไป แม่บ้าน