องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
สำนักงานปลัด

 
นางทรัพย์ งามชัยภูมิ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.081-8725871
 

นางขวัญนภา  ทองกระจ่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.093-4154554
 
นางสาวปุณยนุช  เสนาหมื่น  นางสาวอัมพร  บุญชัย นางกองการณ์ อุดมบัว นายธรรมนูญ ชนิลกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
โทร.090-2581454 โทร.095-9097933 โทร.064-4173364 โทร.062-1961809
 
-ว่าง-
นายกฤชพล แก้วส่อง
นายประยูร  รวยทุน
นายปรีชา  แท่นไทสงค์
นิติกร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทร.088-5724493 โทร.063-1381565 โทร.084-3035284

 

 

นายวิทยา หาญแท้

นายชิติพงษ์  ชูโพธิ์

นายณัฐพงศ์  ไกยะฝ่าย
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ พนักงานขับรถกระเช้า พนักงานประจำรถจักรกลขนาดเบา(รถกระเช้า)
โทร.098-6342366 โทร.090-2711423 โทร.062-2540397

 


 

นายคนอง นุชภิเรนท์
นายประดล  บัวสระ นายนาด  คุฑวงษ์
พนักงานประจำรถยนต์บรรทุกน้ำ พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ ยาม

โทร.090-2636525 โทร.088-3477315


นางปวริศา  ฦาชา
นางสาวทยิดา แสนกุดเลาะ
นางฉวีวรรณ  โกฏหอม
แม่บ้าน พนักงานจ้างทั่วไป แม่บ้าน
โทร.091-0195443 โทร.065-5498908 โทร.084-4988137