องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการให้บริการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 17 ก.พ. 2566 ]164
2 คู่มือการให้บริการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ [ 17 ก.พ. 2566 ]170
3 คู่มือการให้บริการรับชำระภาษีป้าย [ 17 ก.พ. 2566 ]213
4 สิทธิประโยชน์ของการขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด [ 17 ก.พ. 2566 ]6
5 การให้บริการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 17 ก.พ. 2566 ]14
6 สิทธิประโยชน์ของผู้พิการ/ผู้สูงอายุ [ 17 ก.พ. 2566 ]3
7 คู่มือการให้บริการสำหรับประชาชน [ 5 เม.ย. 2564 ]105
8 ประกาส อบต.สระโพนทอง เรื่อง มาตรการยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน [ 11 ม.ค. 2564 ]170
9 คู่มือการให้บริการปฎิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 2 ต.ค. 2563 ]171
10 คู่มือการให้บริการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 21 ก.ค. 2558 ]170
11 คู่มือการให้บริการรับชำระภาษีป้าย [ 21 ก.ค. 2558 ]161
12 คู่มือการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 21 ก.ค. 2558 ]168
13 คู่มือการยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 21 ก.ค. 2558 ]167
14 คู่มือการแจ้งขุดดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]170
15 คู่มือการขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 21 ก.ค. 2558 ]168
16 คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 21 ก.ค. 2558 ]167
17 คู่มือการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 21 ก.ค. 2558 ]173
18 คู่มือการขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 21 ก.ค. 2558 ]164