องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับประชาชน [ 5 เม.ย. 2564 ]83
2 ประกาส อบต.สระโพนทอง เรื่อง มาตรการยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน [ 11 ม.ค. 2564 ]150
3 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ [ 2 ต.ค. 2563 ]151
4 แผ่นพับประชาสัมพันธ์คุณสมบัติการรับเงินเด้กแรกเกิด [ 2 ต.ค. 2563 ]148
5 คู่มือการปฎิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 2 ต.ค. 2563 ]149
6 คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 21 ก.ค. 2558 ]151
7 คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 21 ก.ค. 2558 ]147
8 คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ [ 21 ก.ค. 2558 ]151
9 คู่มือการรับชำระภาษีป้าย [ 21 ก.ค. 2558 ]174
10 คู่มือการรับชำระภาษีป้าย [ 21 ก.ค. 2558 ]143
11 คู่มือการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 21 ก.ค. 2558 ]151
12 คู่มือการยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 21 ก.ค. 2558 ]150
13 คู่มือการแจ้งขุดดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]148
14 คู่มือการขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 21 ก.ค. 2558 ]150
15 คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 21 ก.ค. 2558 ]148
16 คู่มือการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 21 ก.ค. 2558 ]154
17 คู่มือการขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 21 ก.ค. 2558 ]145