องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
ประวัติและความเป็นมา

คำว่าสระโพนทอง หมายถึงเนินดินที่อยู่กลางแม่น้ำ ความเป็นมาของตำบลก่อนปี พ.ศ.2450 บริเวณแห่งนี้เป็นป่าดง มีหนองน้ำซึ่งเป็นเนินดิน จอมปลวก (ภาษาอีสานเรียกโพน) อยู่ตรงกลาง มีผูหญิงอุ้มท้องคนหนึ่งชื่อว่า ทอง ถูกชางบ้านขับไล่มาจากถิ่นอื่น เพราะมีความเชื่อว่านางทองเป็นผีปอบ ผีกระสือ นางทอง จึงหนีมาอยู่กลางป่าบริเวณหนองน้ำ เพื่ออาศัยน้ำดื่ม น้ำใช้ ต่อมานางทองปวดท้องจะคลอดลูก เนื่องจากอยู่คนเดียวไม่มีใครดูแลนางทองจึงเสียชีวิต ณ บริเวณหนองน้ำแห่งนี้ คนเลยเรียกว่า หนองอีทอง ต่อมาเปลี่ยนเป็นสระโพนทอง ในปี พ.ศ.2440 ได้มีราษฎรอพยมาตั้งถิ่นฐานในบริเวณหมู่บ้านสระโพนทองในปัจจุบัน คือหมู่ที่ 4 จำนวน 3 ครัว เพื่อทำการเกษตร และต่อมาราษฎรได้อยพเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงปี พ.ศ.2453 ประมาณ 30 ครัวเรือน จึงได้มีการตั้งผุ้ใหญ่บ้านขึ้นคนแรก คือ นายเหล็ก แสงจันทร์ เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ตำบลบ้านยาง กิ่งอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ต่อมาในปีพ.ศ.2511 ได้ทำการขอแยกจากตำบลบ้านยาง มาเป็นตำบลสระโพนทอง มีกำนันคนแรก คือ นายนู ฦาชา และในปี พ.ศ. 2539 กระทรวงมหาไทยได้ประกาศจัดตั้งให้สภาจัดตั้งให้เป้นสภาตำบลสระโพนทอง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2539 จนถึงปัจจุบัน