องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

 
 

การบริการพื้นฐาน

 

          เส้นทางคมนาคม

 

การคมนาคมของตำบลสระโพนทอง   มีถนนสายหลัก   คือ  ทางหลวงหมายเลข 2037 ผ่านบ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ 2 และมีถนนสายรองคือ   ถนน ชย 4005 ของกรมทางหลวงชนบท   เริ่มต้นจากบ้านโนนฆ้อง  หมู่ที่  2 ผ่านหมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 3 บ้านพันลำ หมู่ที่4 บ้านสระโพนทอง หมู่ที่6 บ้านโนนโก หมู่ที่ 5 บ้านส้มกบ หมู่ที่ 12 บ้านโนนส้มโฮง หมู่ที่ 8 บ้านพีพวย และสิ้นสุดที่หมู่ที่ 11 บ้านโนนทัน   ระยะทางประมาณ 8  กิโลเมตร

 

          ระบบสาธารณูปโภค

 

                    1. การโทรคมนาคม

 
  สถานีโทรคมนาคม (องค์การโทรศัพท์)   -

แห่ง

  สถานีขยายสัญญาณโทรคมนาคม   -

แห่ง

  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ  จำนวน 9 ตู้
 
                    2.  การไฟฟ้า
 
                    เขตตำบลสระโพนทอง ระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบล ประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน ทำให้ประชาชนมีสิ่งอำนวยความสะดวก คือมีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ครบทุกครัวเรือน
 
                    3.  ระบบประปา
 
                    ประชาชนในตำบลสระโพนทอง  ส่วนใหญ่ได้รับการบริการด้านการประปาจากการระบบประปาหมู่บ้านแต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ