องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและจริยธรรมของข้าราชการแก่บุคลากรใน อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]99
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง เรื่อง การเสร้างสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 23 ก.ย. 2564 ]113
3 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]90
4 ประกาศ เรื่อง ยกย่ิงเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น พ.ศ.2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]111
5 ประกาศ เรื่อง วัฒนธรรมองค์กรด้านการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 ส.ค. 2564 ]91
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทองการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]181
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทองการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 ม.ค. 2563 ]176
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทองการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 7 ม.ค. 2562 ]176