องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี


แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)

    รายละเอียดข่าว

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง ที่ 250 / ๒๕๖1 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)    เอกสารประกอบ แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 พ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ