องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ

    รายละเอียดข่าว


 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง
เรื่อง  ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ
...............................................................................................................
 
                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุโดยการขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ชำรุด และเสื่อมสภาพใช้การไม่ได้  จำนวน  81 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้
          กำหนดวัน เวลา และสถานที่ขายทอดตลาด
          การขายทอดตลาดทรัพย์สินครุภัณฑ์ จำนวน 81 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้  ซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง  จะดำเนินการขายทอดตลาดโดยวิธีรับซองประมูล โดยให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประมูลขายทอดตลาด ในวันที่  10  กันยายน  2561  โดยให้ยื่นซองประมูลพร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง  โดยให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประมูลในเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3  องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ  และคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดจะทำการเปิดซองประมูลและขายทอดตลาดในเวลา 10.30 น.เป็นต้นไป
          เงื่อนไขการประมูลขายทอดตลาด มีดังนี้
  1.  การขายทอดตลาดขายโดยวิธีประมูลด้วยการรับซองเสนอราคา  โดยให้ใช้แบบฟอร์มในการเสนอ
ราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง  โดยให้ผู้เสนอราคากรอกใบเสนอราคา เขียนข้อความให้ชัดเจนปราศจากเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นพร้อมกับลงให้ข้อความยืนยันนั้นเป็นตัวเลขและตัวหนังสือกำกับโดยไม่มีรอยขูดลบ ขีดฆ่า หรือแก้ไขเด็ดขาด ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันจะถือเอาตัวเลขและตัวหนังสือที่จำนวนสูงกว่าเป็นสำคัญ  ใบเสนอราคาให้ใส่ซองปิดผนึกแล้วลงลายมือชื่อกำกับหน้าซองให้เรียบร้อย  การตัดสินชี้ขาดในเรื่องตัวบุคคลผู้ประมูลได้และราคาในการขายทอดตลาดนั้น  ประธานกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดจะแสดงการตกลงด้วยการเคาะไม้
  1. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประมูลต้องเป็นผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลราคาเท่านั้น โดยนำสำเนาหลักฐานพร้อม
รับรองความถูกต้องของเอกสารที่นำมาแสดงแก่คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดในวันลงทะเบียน ดังนี้
  1. กรณีเป็นบุคคล ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อม
รับรองสำเนาถูกต้อง
  1. กรณีเป็นนิติบุคคล  ได้แก่ สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ  หรือสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทหรือสำเนาทะเบียนพาณิชย์  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  1. กรณีตัวแทน  ได้แก่  หนังสือมอบอำนาจ (พร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมายกำหนด)
บัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  1.  กรณีที่คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดเห็นว่า  ราคาที่ผู้ประมูลราคาเสนอราคาสูงสุด  แต่ยัง
ต่ำกว่าราคากลางที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทองประมาณไว้  คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดอาจพิจารณาถอนรายการที่ไม่เห็นสมควรนั้น  ออกจากการขายทอดตลาดได้
                                                          -2-
                   4.  ผู้เสนอราคาย่อมไม่พ้นความผูกพันในราคาซึ่งตนเสนอราคาสูงไป  หรือเมื่อคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดถอนการขายทอดตลาด
                   5.  ผู้ประมูลราคาได้จะต้องนำเงินสดมาชำระค่าสิ่งของที่ประมูลได้ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทองตามจำนวนเงินที่ประมูลหลังเสร็จสิ้นการประมูลทันทีที่คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดแจ้งให้ทราบว่าเป็นผู้ได้รับสิทธิ์การเป็นผู้ประมูลซื้อพัสดุที่ขายทอดตลาดได้  หากผู้ประมูลราคาได้ไม่ปฏิบัติตาม คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดจะพิจารณาขายให้ผู้เสนอราคาสูงรายถัดมาในเมื่อเห็นว่าเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน
                   6.  ผู้ประมูลได้จะต้องขนย้ายพัสดุที่ประมูลได้ทั้งหมด  ออกจากบริเวณที่พัสดุนั้นตั้งอยู่ให้เสร็จสิ้นภายใน 5 วันทำการ  นับตั้งแต่วันที่ประมูลขายทอดตลาดเสร็จสิ้น  หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง  ไม่รับความผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นได้
                   7.  และหากผู้ประมูลได้ไม่ขนย้ายพัสดุออกจากบริเวณขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง  ตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าว  จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการซื้อ  และจะริบเงินสดในการซื้อครั้งนั้นเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง
                   8.  การเคลื่อนย้ายพัสดุออกจากบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง  ผู้ประมูลได้ต้องระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ  หากมีความเสียหายเกิดขึ้น  ผู้ประมูลได้ต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้น
                   9.  องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาสูงหรือราคาหนึ่งราคาใด  หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกขายในจำนวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่ง  รายการใดหรืออาจจะยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้ก็ได้  สุดแล้วแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทองเป็นเด็ดขาด  ผู้ประมูลราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้
                   กำหนดพิจารณาดูสภาพทรัพย์สินครุภัณฑ์  จำนวน 81 รายการ ณ  ที่ทำการขายทอดตลาด  ผู้เข้าร่วมการเสนอราคา  หากประสงค์จะดูสภาพพัสดุที่จำหน่ายตามรายละเอียดข้างต้นให้พร้อมกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ  ในวันที่ 5  กันยายน  2561  ในเวลา  10.00 น.  ถึงเวลา  11.00 น.  หากผู้เสนอรายใดไม่มาดูครุภัณฑ์ที่ชำรุดขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ  ตามรายละเอียดข้างต้น  จะถือว่าท่านทราบสภาพครุภัณฑ์ที่จะทำการขายทอดตลาดดีอยู่แล้วและถือเป็นข้ออ้างมิได้
                   ผู้เข้าร่วมการประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 81 รายการ  สามารถติดต่อสอบถามขอทราบรายละเอียดได้ที่ กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ   ระหว่างวันที่  23  สิงหาคม  2561  ถึงวันที่ 10  กันยายน  2561  ในวันและเวลาราชการ  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.sraponthong.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 044-056144  ในวันและเวลาราชการ
                   จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
 
ประกาศ ณ  วันที่ 23  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2561
 
 
 
                                      (  นางบุญน้อม  ลิ้มกุล  )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 23 ส.ค. 2561