องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
 


คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง


ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง  เมื่วันที่อาทิตย์  ที่ 28  พฤศจิกายน  2564  และจากผลการเลือกตั้งปรากฎว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทองได้กรุณามอบความไว้วางใจให้นางบุญน้อม  ฦาชา  เป็นผู้บริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง  และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ  ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง  เป็นที่เรียบร้อยอล้ว เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 นั้น

บัดนี้  ก่อนนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข่้ารับหน้าที่  ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภา  เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง ได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ในวันจันทร์ ที่ 10 มกราคม  2565  เวลา 09.00 น. โดยได้แถลงนโยบายโดยเปิดเผยและทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาทุก่ท่าน

2022-01-10
2022-01-04
2021-11-01
2021-11-01
2021-11-01
2021-06-30
2021-05-14
2020-09-05
2019-11-27
2019-06-03