องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง  ได้จัดทำกิจกรรมอบรมให้ความรู้การต่อต้านการทุจริตพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 14  พฤษภาคม 2564  เพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมารฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์ และปลูกจิตสำนึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

2021-05-14
2020-09-05
2019-11-27
2019-06-03
2019-02-12
2019-01-01
2018-11-01
2018-10-13
2018-09-05
2018-07-26