องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
 


โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๑


   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง กำหนดให้้มีการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา โดยมีชื่อ โครงการสืบสนวัฒนะรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๖๖๑ เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนี่ยม ประเพณีที่เป็นศิลปวัฒนธรรมอันดีงงานของท้องถิ่น และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เยาวชน และประชาชนในเขตตำบลสระโพนทอง
2019-02-12
2019-01-01
2018-11-01
2018-10-13
2018-09-05
2018-07-26
2018-06-08
2018-04-03
2018-03-22
2018-03-18