องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๑


   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง กำหนดให้้มีการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา โดยมีชื่อ โครงการสืบสนวัฒนะรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๖๖๑ เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนี่ยม ประเพณีที่เป็นศิลปวัฒนธรรมอันดีงงานของท้องถิ่น และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เยาวชน และประชาชนในเขตตำบลสระโพนทอง