องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 32 สระโพนทองเกมส์


เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขต ตำบลสระโพนทองได้ออกกำลังกาย และเล่นกีฬาต้านภัยยาเสพติด โดยเน้นให้ รู้แพ้ รู้ ชนะ รู้อภัย