องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
 


โครงงานหนูๆเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการทำปุ๋ยจุรินซีสังเคราะห์แสงใช้แทนปุยเคมี


ที่มาของโครงงาน

         เนื่องด้วยปรัชญาการศึกษาปฐมวัย ต้องจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน  ตามศักยภาพ  ภายใต้บริบทสังคม  วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรัก  ความเอื้ออาทรและความเข้าใจของทุกคน  เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม  การจัดการศึกษาปฐมวัยต้องใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเป็นกลไกขับเคลื่อนพร้อมกับการจัดสภาพแวดล้อม  กระบวนการจัดการเรียนรู้  รวมถึงการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้ปกครองหรือครอบครัวของเด็ก 
        ดังนั้น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดทำและใช้หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  ในการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2  โดยมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น  และยังมีความสำคัญต่อการจัดประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมาก  พร้อมกันนี้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2546  กำหนดหลักสำคัญในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จะต้องยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูเด็กควบคู่กับการให้การศึกษา  โดยต้องคำนึงถึงความสนใจและความต้องการของเด็กทุกคนทั้งเด็กปกติและเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม  เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครบทุกด้านด้วย   จึงได้จัดกิจกรรมที่หลากหลาย โดยบูรณาการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน Brain Based Learning เพื่อให้เด็กแต่ละคนมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลำดับขั้นสูงสุดตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข  เป็นคนเก่งและเป็นคนดีของสังคม 

 

2019-06-03
2019-02-12
2019-01-01
2018-11-01
2018-10-13
2018-09-05
2018-07-26
2018-06-08
2018-04-03
2018-03-22