องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
 


โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑


เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง ได้กำหนดจัดโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อเพิ่ใเติม แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ฉบับที่ ๑ เพื่อจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง วันที่ ๕-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
2019-02-12
2019-01-01
2018-11-01
2018-10-13
2018-09-05
2018-07-26
2018-06-08
2018-04-03
2018-03-22
2018-03-18