องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑


เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง ได้กำหนดจัดโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อเพิ่ใเติม แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ฉบับที่ ๑ เพื่อจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง วันที่ ๕-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑