องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


วันเด็กแห่งชาติ ปี 60


เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาของเด็กให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการกล้าแสดงออกบนเวที ดั่งคำขวัญ เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง