องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


นโยบายเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด้วยการชักชวนให้ออกกำลังกายเป็นประจำ ในระหว่างสัปดาห์ของการทำงาน


นโยบายเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด้วยการชักชวนให้ออกกำลังกายเป้นประจำ ในระหว่างสัปดาห์ของการทำงาน ซึ่งเป็นนโยบายสอดคล้องกับบทสรุป การประชุมนานาชาติ ว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกายหรือสุขภาพ พ.ศ.2559