องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การวิเคราะห์ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 26 ต.ค. 2566 ]13
2 รายงานการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 14 ก.พ. 2566 ]27
3 การวิเคราะห์ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 7 ก.พ. 2566 ]45
4 คำสั่ง อบต.สระโพนทอง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิืนงานของหน่วยงานรัฐ ITA 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]29
5 คำสั่ง อบต.สระโพนทอง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิืนงานของหน่วยงานรัฐ ITA 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]31
6 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความดปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 23 ส.ค. 2564 ]95
7 ประกาศ เรื่อง มาตรการในการส้รางจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 ส.ค. 2564 ]85
8 ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 12 ม.ค. 2564 ]171
9 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 12 ม.ค. 2564 ]170
10 รายงานการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานรัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]162
11 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 9 ต.ค. 2563 ]167
12 ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 9 ต.ค. 2563 ]165
13 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 9 ต.ค. 2563 ]169
14 ประกาศมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใส [ 9 ต.ค. 2563 ]167
15 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 9 ต.ค. 2563 ]166
16 ประกาศมาตรการจัดการกรณีที่ตรวจพบการทุจริต [ 9 ต.ค. 2563 ]174