องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงาน งานิติกร [ 17 ต.ค. 2565 ]30
2 คู่มือการปฏิบัติงาานเบี้ยยังชีพ [ 21 มี.ค. 2565 ]133
3 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 ก.พ. 2565 ]131
4 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 5 เม.ย. 2564 ]204
5 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 5 เม.ย. 2564 ]201
6 คู่มือการปฏิบัติงานทางวินัย [ 31 มี.ค. 2564 ]260
7 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 31 มี.ค. 2564 ]200
8 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2564 ]245
9 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 31 มี.ค. 2564 ]198
10 คู่มือการเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบล (ในระดับควบและนอกระดับควบ) [ 31 มี.ค. 2564 ]194
11 ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน "พัสดุ" [ 31 มี.ค. 2564 ]200
12 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 31 มี.ค. 2564 ]223
13 ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ [ 31 มี.ค. 2564 ]198
14 คู่มืองานธุรการ [ 31 มี.ค. 2564 ]233
15 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ [ 2 ต.ค. 2563 ]246
16 แผ่นพับประชาสัมพันธ์คุณสมบัติการรับเงินเด็กแรกเกิด [ 2 ต.ค. 2563 ]191
17 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียน/ร้องทุกข์/เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ต.ค. 2560 ]189