องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 23 มี.ค. 2565 ]148
2 อำนาจหน้าที่ของ อบต. [ 15 มี.ค. 2564 ]286
3 ประกาสจังหวัดชัยภูมิ เรื่องโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ [ 15 มี.ค. 2564 ]236
4 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 [ 15 มี.ค. 2564 ]222
5 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่่วนตำบล พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 [ 15 มี.ค. 2564 ]230
6 พระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมแล้วฉบบัที่ 2 [ 15 มี.ค. 2564 ]224