องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
กองส่งเสริมการเกษตร


นางขวัญนภา ทองกระจ่าง
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

นายประยูร  รวยทุน
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร