องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน

 
นางสาวสาวิตรี ฦาชา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทร.061-0569965