องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
กองสวัสดิการและสังคม

นางประวัติ หอมวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม

นางสาวนิติยา  บุญมั่น
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
โทร.061-9123982

นายอิสราพงษ์  ภิญโญยาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร.084-4188605