องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
กองสาธารณสุข ฯ

 
นายจิราวัฒน์ โคตรมา
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ
 

 
  นางสาวอัจฉราพร  คำเพ็ง  
 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน
 

โทร 090-3735083
 
 
  นายสืบพงษ์  ฦาชา
 
 
พนักงานขับรถยนต์(กู้ชีพ)
 

โทร.096-3240868