องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
กองการศึกษาและวัฒนธรรม

 
นางขวัญนภา ทองกระจ่าง
หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
นางสาวสุนันท์ เป้ดทิพย์
หัวหน้าศูนย์ศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก
โทร.093-3284291
 
 
นางสาวยุพิน  วิญญายงค์ นางโสภา แจ้งคำ นางนิจญา ท้าวพรม
ครูผู้ดูแลเด็ก  ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร.087-9600433 โทร.085-9298474 โทร.091-8678660
 
นางอรวรา  คชลัย
-ว่าง- นางสาวกัญญพัชร อุดมบัว
ครูผู้ดูแลเด็ก ครู
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
โทร.093-3427616

 
จ.ส.อ.หญิงทัศณียา แถวไธงสง
นางลักขณา พรมเมือง
นางเพชรมณี งามภูเขียว
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร.062-9943034 โทร.088-5819272 โทร.093-3959228
 
   
นายอรรถพล  อุดมบัว
นางสาวสุปรานี ฦาชา
นางสาวคุณัญญา  สวัสดิ์ศรี
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก
โทร.099-8566211 โทร.063-8033311 โทร.061-1911748
 
 
 

นางฉัตรปวีณ์  แป๊ะโคกสูง นางสาวอัญชลี  ภิญโญดม นางสาวณัฐิรา  สวัสดิ์ศรี
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)
โทร.084-9221986 โทร.099-5436531  โทร.061-0134383
 

 
 
 
นายเพ่งพิศ   ฦาชา นางสาวสุภาพร นามสูงเนิน
นางสาวขนิษฐา  ฦาชา
ยาม
 ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
โทร.086-2500173 โทร.084-4600583 โทร.061-0500850