องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
กองคลัง

 
นางประวัติ หอมวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.086-2659703
 
นางสาวธนัชชา  สมดี
นางศิริพร   แสงฝ้าย
นางสาวสุรีภรณ์  จึงรุ่งชัยวัฒนา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ
โทร.087-2401373 โทร.089-7171797 โทร.094-2914840
นางสาวสุขนิรัน สายเสมา
นางสาวจิตติมา คำภาสุข นางสาวพัชรีพร  เก่งกว่าสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
พนักงานจ้างตามภาระกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

โทร.087-8786488 โทร.093-3634927 โทร.098-5306584