องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

 

นางเพ็ญนภา  วาดเขียน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง
โทร.095-6126558
 

นางขวัญนภา  ทองกระจ่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.093-4154554
 
นางสาวปุณยนุช  เสนาหมื่น
นางสาวอัมพร  บุญชัย
นายเอกพงษ์  ไชยสงคราม
นายพิทักษ์ ดอนสมพงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
โทร.090-2581454 โทร.095-9097933


 
นายมาโนช  พิทักษ์
นายกฤชพล แก้วส่อง นายปรีชา  แท่นไทสงค์
นิติกรปฎิบัติการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
โทร. โทร.088-5724493 โทร.084-3035284

 

 

นายธีรวุฒิ ฦาชา

นายปรมินทร์ ฦาชา

นายณัฐพงศ์  ไกยะฝ่าย
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ พนักงานขับรถจักรกลขนาดเบา(รถกระเช้า) พนักงานประจำรถจักรกลขนาดเบา(รถกระเช้า)
โทร.098-6342366 โทร.088-3553820 โทร.062-2540397

 

 

 

นายคนอง นุชภิเรนท์
นายทองทัด  บัวสระ นายนาด  คุฑวงษ์
พนักงานประจำรถยนต์บรรทุกน้ำ พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ ยาม


โทร.088-3477315


นางปวริศา  ฦาชา
นางสาวทยิดา แสนกุดเลาะ
นางฉวีวรรณ  โกฏหอม
แม่บ้าน พนักงานจ้างทั่วไป แม่บ้าน
โทร.091-0195443 โทร.065-5498908 โทร.084-4988137