องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 

นางเพ็ญนภา  วาดเขียน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง
โทร.095-6126558
 

นางขวัญนภา ทองกระจ่าง
นางประวัติ หอมวงศ์
นายจิราวัฒน์ โคตรมา
หัวหน้าสำนักงานปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.093-4154554 โทร.086-2659703 โทร.062-1862813
 
นางขวัญนภา ทองกระจ่าง
นางประวัติ หอมวงศ์
นายจิราวัฒน์ โคตรมา
หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ
โทร.093-4154554 โทร.086-2659703 โทร.062-1862813
 
 นางขวัญนภา ทองกระจ่าง
หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
โทร.093-4154554