องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.


นายมนูญ  จันทราษี
ประธานสภา อบต.สระโพนทอง
โทร 093-4491415

นายสมศักดิ์  ภิญโญยาง
นางเพ็ญนภา  วาดเขียน
รองประธานสภา อบต.สระโพนทอง
เลขานุการสภา อบต.สระโพนทอง
โทร 089-6248254
โทร 095-6126558นายฤทธิเดช  คำชัย
นายทองพูน  งอนภูเขียว
นางสุริยนต์  ปากะบุตร
ส. อบต.หมู่ที่ 1
ส.อบต.หมู่ที่ 2
ส.อบต..หมู่ที่ 4
โทร 088-3460083 โทร
โทร 084-8347268นายธนิตร  บัวสระ 
นายอภิเศก  สาวแก้ว
นายวิโรจน์  ศรีตะปัญญะ
ส. อบต.หมู่ที่ 5 ส.อบต.หมู่ที่ 7
 ส.อบต..หมู่ที่ 8
โทร 064-2238477
 โทร 098-1608229
 โทร 080-0749561นายเช่า  ชัยเพ็ง
นายธมวุฒิ  เหล่ากุลทา
นายอรรถชัย  ทรัพย์ประเสริฐ
 ส. อบต.หมู่ที่ 9
ส.อบต.หมู่ที่ 10
ส.อบต..หมู่ที่ 11
โทร 084-3010233 โทร 081-2829525 
โทร 093-4899890นายฉวาง  งามเขียว


ส.อบต.หมู่ที่ 12


090-3790094