วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมเครื่องพ่นยุง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บย 5488 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัส416-57-0019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2566
ซื้อเสื้อกีฬา ตามโครงการส่งนักกีฬาร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2566
ซื้ออุปกรณ์กีฬา ตามโครงการส่งนักกีฬาร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระโพนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง