วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2562
จ้างล้างแอร์/เติมน้ำยาแอร์ แบบตั้งแขวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระโพนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าตามหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3,6,8 และ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
จ้างเหมารถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระโพนทอง เดือนพฤษภาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงกาจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระโพนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
จ้างเหมารถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระโพนทอง (คันที่ 1)เดือนเมษายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องเสียงในโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ครั้งที่ 33 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง