วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ม.ค. 2562
จ้างประกอบอาหาร วันที่ 6 มกราคม 2562 จำนวน 61 คนๆละ 100 บาท จำนวน 1 มื้อ เป็นเงิน 6100 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2562
จ้างเหมารถดดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โครงการอบรมศึกาาดูงานนอกสถานที่เพื่อส่งเสริมศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2562
จ้างรถตู้ ตามโครงการอบรมและศึกาาดูงานนอกสถานที่เพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารส่วนการจัดการของค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2561
จ้างเหมารถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระโพนทอง (คันที่ 1)เดือนมกราคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
ซื้อตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุที่จำเป็นอื่นๆที่ใช้ในโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ครั้งที่ 18 (บ้านเป้าเกมส์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบหมู่บ้านระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านโนนมะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างป้อมจุดบริการประชาชน ตำบลสระโพนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา ผู้ควบคุมทีมและผู้ฝึกสอนในโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ครั้งที่ 18 (บ้านเป้าเกมส์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง