วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2562
จ้างรถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระโพนทอง(คันที่ 1)เดือนกุมภาพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร canon ir3045 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เดือน มกราคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัวให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องเสียงและเวทีพร้อมค่าจัดสถานที่ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์และวัสดุที่จำเป็นอื่นๆสำหรับใช้เล่นกิจกรรมในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
ซื้อขนม ของขวัญ ของรางวัล สำหรับเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับรับรองผู้เข้าร่วมพิธีเปิด-ปิดและผู้เข้าร่วมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง